Haver desenvolupat la capacitat d’aprendre a aprendre